Verbinding Op Nationaal Niveau

English version
In een ecosysteem gericht op ondernemerschap weten stakeholders elkaar te vinden en wordt er gezamenlijk aan het ecosysteem gebouwd. Het Startup Infrastructure Diagram (SID) laat zien dat partijen in het ecosysteem op veel verschillende manieren samenkomen en verbindingen gelegd worden: van competities to coworking spaces. Evenementen die zich richten op startups en het wijdere ecosysteem hebben vaak een groot bereik en impact op het ecosysteem. “Alle steden zijn verbonden in diverse evenementen, zoals Amsterdam Capital week en StartupFest”, zegt bijvoorbeeld Ruben Nieuwenhuis, private lead bij Startup Amsterdam. Ze vormen voor stakeholders een bron van inspiratie en kennisdeling en kunnen een belangrijk middel zijn voor het actief verbinden van stakeholders, stimuleren van interactie in het ecosysteem en het zichtbaar maken van het ecosysteem. Naast de waardevolle verbindingen die hier gecreëerd worden, dragen dergelijke evenementen ook bij aan de promotie en verbetering van het imago van innovatief ondernemerschap. We zien in Nederland een groot aantal evenementen, variërend van kleine, lokale bijeenkomsten tot grootschalige, nationale evenementen zoals de StartupDelta Summit. “In samenwerking met het volledige Nederlandse ecosysteem leggen we tijdens de Summit nieuwe verbindingen, die nu soms nog onvoldoende plaatsvinden” zegt Constantijn van Oranje over de StartupDelta Summit. Samen staan we sterker Goede verbindingen en samenwerkingen binnen het ecosysteem zijn van groot belang en kunnen bijdragen aan zowel het succes van het algehele ecosysteem als van individuele startups.
  “Ik ben ervan overtuigd dat succes of impact niet bepaald wordt door het hebben van het beste idee of de beste technologie. Je hebt een omgeving nodig die je stimuleert en kansen biedt voor samenwerking”, zegt Anita Lieverdink, co-founder van TekDelta. TekDelta is vanuit deze gedachte ongeveer 1,5 jaar geleden opgericht door TNO samen met onder andere KPN en NXP.
  “We zien dat groot-, middel- en klein bedrijf, overheden en kennispartners in toenemende mate hun krachten bundelen, om mee te kunnen in de steeds vaker mondiale concurrentieslag”, aldus Anita. Op nationaal niveau verbindt TekDelta als niet-commerciële partij inmiddels de krachten van inmiddels 20 accelerators/incubators en hun startups en 20 corporates en kennisinstellingen. “Vanuit het TekDelta netwerk zetten wij zorgvuldig voorgeselecteerde gesprekken op tussen founders en corporate innovators, op basis van wederzijdse behoeften. Ons doel is het realiseren van meer en betere samenwerking tussen corporates en startups, als vliegwiel voor innovatie in Nederland.” Verbindende rol van platforms In Nederland zien we ook steeds meer van dit soort ‘platforms’ ontstaan die zich specifiek richten op de verbindingen binnen en tussen lokale, regionale of nationale ecosystemen. Op lokaal niveau is StartupAmsterdam een succesvol voorbeeld van hoe partijen verbonden zijn door een actieprogramma om het lokale ecosysteem te versterken. StartupAmsterdam werkt dan ook als centraal punt waar alle expertise en kennis aanwezig is om de juiste verbindingen binnen het ecosysteem te maken en worden bestaande initiatieven ondersteund die de Amsterdamse startup scene verbeteren. Ruben wijst verder in het ecosysteem Startup in Residence en DutchBasecamp aan als succesvolle voorbeelden van initiatieven die verder zorgen voor regionale en internationale verbinding. Startup in Residence is bijvoorbeeld in heel Nederland actief met als doel om innovatieve samenwerkingen tussen overheden en startups te realiseren. Voor overheden een bron van innovatie, en voor startups toegang tot expertise, support, netwerk en mogelijk een launching customer of investering. Succesvolle samenwerking in het ecosysteem is echter niet vanzelfsprekend. Om samenwerkingen te laten slagen, is het van belang dat de partijen die betrokken zijn commitment tonen. Anita legt uit: “De corporate partners in ons netwerk hebben een externe focus en staan open voor samenwerkingskansen met bij hen passende startups. Zij hebben allemaal een startup liaison manager aangesteld, die een goed beeld heeft van wat zijn organisatie wil en zoekt, en zichzelf hard maakt om een kansrijke samenwerking te laten slagen.” Samen de versnippering tegengaan Als we naar samenwerking met het hele ecosysteem op nationaal niveau kijken is StartupDelta natuurlijk het centrale platform waarbinnen alle innovatiehubs met elkaar verbonden zijn en zich hard maken voor betere samenwerking. Dit initiatief is dan ook zeker van belang om de verbinding binnen het Nederlandse ecosysteem te versterken, benadrukt ook Ruben. Stakeholders in het veld staan positief tegenover het doorontwikkelen van de ‘one single hub’ gedachte waarbij er ook gezamenlijk internationaal opgetreden wordt. Toch zouden we nog meer gezamenlijk kunnen optrekken. “Ondanks de grote krachtenbundeling is er helaas nog steeds versnippering in het totale ecosysteem”, geeft ook Anita aan. Er zijn veel initiatieven en de stakeholders in het Nederlandse ecosysteem zijn op een aantal vlakken redelijk goed met elkaar verbonden zijn, maar op alle niveaus kan de samenwerking worden verbeterd. Er zijn nog teveel initiatieven die, ondanks duidelijke ambitie, op lokaal of regionaal niveau blijven steken. Enkele partijen binnen de pijler ‘platforms’ hebben een goede eerste stap gezet in het verder verbinden en stroomlijnen van initiatieven op regionaal niveau. Hoe kunnen we deze versnippering verder tegen gaan? Tijdens de StartupDelta Summit op 19 april zal dit vraagstuk centraal staan. Een eerste stap om alle partijen uit het ecosysteem samen te brengen is dan gezet en gezamenlijk zullen we moeten bekijken hoe we het Nederlandse ecosysteem nog verder kunnen versterken door betere verbindingen te leggen.